ЗАЯВА

Відомості про освітні програми

 1. Загальні положення.

1.1. Це положення розроблено на підставі "Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців" (затвердженого наказом МОН України від 23.01.04. № 48), "Рекомендацій щодо структури та ведення індивідуального навчального плану студента" (затверджених наказом МОН України від 30.12.05. № 774), інших нормативних та інструктивних документів МОН України.
1.2. Основним завданням куратора ECTS є надання кваліфікованих консультацій та рекомендацій щодо формування індивідуального навчального плану студента та його реалізації упродовж усього періоду навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні.
1.3. Куратором ECTS може бути провідний викладач випускної кафедри, як правило, доцент або старший викладач, ґрунтовно ознайомлений з вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик та з освітньо-професійними програмами підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня споріднених напрямів або спеціальностей підготовки фахівців. Куратора ECTS призначають наказом по університету на підставі подання проректора з навчальної роботи університету. У межах виконання своїх функцій куратор ECTS підпорядкований проректору з навчальної роботи університету, який відповідає за формування індивідуальних навчальних планів студентів.

2. Основні функції куратора ECTS:
2.1. Ознайомлення студентів з нормативно-методичними матеріалами (інформаційним пакетом), які регламентують організацію навчального процесу за кредитно-трансферною системою.
2.2. Надання рекомендацій студентам щодо формування їх індивідуального навчального плану з урахуванням засвоєних змістових модулів (навчальних дисциплін) за час перебування в інших вищих навчальних закладах України або за кордоном.
2.3. Погодження індивідуального навчального плану студента та подання його на затвердження начальнику навчального відділу та проректору з навчальної роботи.
2.4. Контроль за реалізацією індивідуального навчального плану студента на підставі відомостей про зараховані студенту залікові кредити з подальшим поданням пропозицій щодо продовження навчання студента або щодо його відрахування.

3. Основні обов'язки куратора ECTS:
3.1. Знати вимоги освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійні програми підготовки фахівців для певного освітньо-кваліфікаційного рівня.
3.2. Візувати індивідуальний навчальний план студента.
3.3. Подавати пропозиції щодо зарахування модулів (навчальних дисциплін), які студент засвоїв за час перебування в інших ВНЗ України або за кордоном.
3.4. Аналізувати фактичне зарахування студентом кредитів з урахуванням обов'язкових дисциплін і структурно-логічної схеми та подавати пропозиції щодо продовження навчання студента або щодо його відрахування.

4. Основні права куратора ECTS. 
Куратор ECTS має право:
4.1. Відвідувати всі види занять студента згідно з його індивідуальним навчальним планом .
4.2. Подавати Проректорові з навчальної роботи пропозиції щодо переведення на інший курс, відрахування та заохочення студента.
4.3. Брати участь у засіданнях кафедри та вчених рад університету.
4.4. Подавати пропозиції щодо покращення навчального процесу та діяльності кураторів.

5. Відповідальність куратора ECTS. Куратор ECTS відповідає за формування індивідуальних навчальних планів студентів, закріплених за ним.

6. Обов'язки університету. Вищий навчальний заклад зобов'язаний створити куратору належні умови для виконання його функцій.

/ / / / / / / / /